การให้บริการด้านการจัดอบรม การจัดสัมมนา บรรยายเชิงวิชาการ โดยสามารถออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลากรของแต่ละองค์กร ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ จากหลากหลายสาขาอาชีพ

businesswoman-2822607_1920
adults-brainstorming-colleagues-2789274

SOFT SKILLS

 • การสื่อสารการตลาดยุค 4.0
 • การบริการด้วยความอยากจากหัวใจ ยุค 4.0
 • การสร้างภาวะผู้นำแบบ Empowerment
 • KPI
 • Culture Change
 • Transformation Leadership Program
 • Human Being
 • Communication + Collaboration
 • Effective Time Management
 • Step to Leader
 • Human Mechanism
 • Coaching
 • Change within U
 • Etc.
analyzing-brainstorming-business-people-1124062

HARD SKILLS

 • Mini MBA
 • IT
 • Digital
 • Finance
 • Account
 • Marketing
 • Development Administration
 • Strategic Management
 • Corporate Planning
 • The 21st Century Negotiation
 • กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับองค์กรสมัยใหม่
 • Strategic to Professional Meeting Management
 • Executive Communication Management
 • Etc.
adult-agent-approval-684385

PROFESSIONAL SKILLS

 • ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
 • ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
 • กฎหมายศุลกากร
 • กฎหมายสรรพสามิต
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้าย
 • Etc