คณะกรรมการ

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด

คุณสุมนา-วงษ์กะพันธ์

คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์

ประธานกรรมการ

ดร-120x150

ดร.สมพร สืบถวิลกุล

ประธานที่ปรึกษา

tip_logo

คุณสมบูรณ์ พัฒนรัตน์เจริญ

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ

23

ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ

ที่ปรึกษา

05-300x300

คุณนพพร บุญลาโภ

ที่ปรึกษา

600_4630-600x600

ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร

กรรมการ

tip_logo

คุณจิตรา วุฒิศิริศาสตร์

กรรมการ

tip_logo

คุณกลพัฒน์ รัตนาภรณ์

กรรมการ

08-120x150

คุณนวลลออ กิตติพิทักษ์

กรรมการ

09-120x150

คุณนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ

กรรมการ

10

คุณนฤทัย ชูไทย

เลขานุการที่ประชุม