Professional Skills: หลักสูตรติวสอบใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

วันที่ 28 กันยายน 2562 บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรติวสอบใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ให้กับธนาคารออมสิน กลุ่ม SME ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ACADEMIC PARTNER22
tip_logo

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
เลขที่ 31/1209 ชั้นที่ 4 หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. 02-117-4606 Fax. 02-117-4605

<
004368

© 2016-2020 All rights reserved.