kt

ประวัติย่อวิทยากร

ชื่อ-ชื่อสกุล            :   นายเกรียงไกร   ธนากรไพศาล

การศึกษา               :  ปริญญาโท  สาขาวิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                :  ปริญญาตรี  (3ปีครึ่ง)        วิชาเอก  :               คณิตศาสตร์

                                                                                วิชาโท   :               1.  ประกันภัย        2. สถิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                      :  หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย  สถาบันประกันภัยไทย    

สถานที่ทำงาน                :  บริษัท  ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่                               :  1115   ถ.พระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กทม. 10120

โทรศัพท์ติดต่อ                :  โทรศัพท์พื้นฐาน 02-239-2200 ต่อ 4249   โทรศัพท์มือถือ 081-426-4292

ตำแหน่งงานปัจจุบัน       :  รักษาการผู้จัดการส่วนวิเคราะห์และประเมินผล   ฝ่าย  กิจการสาขา

วันเข้าทำงาน                  :  1 เมษายน  2558

เกียรติประวัติ

นักศึกษาที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชาประกันภัย (Top Score) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นได้รับทุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย

เป็นนักเรียนทุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นวิชา NL 601  จากสถาบันประกันภัยไทย

รับโล่ห์รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม หลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย   จากสถาบันประกันภัยไทย

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร   :    ตั้งแต่  2555  ถึง  ปัจจุบัน

 

บรรยายเพื่อ                   :  อธิบายความรู้พื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ให้แก่นักศึกษา ณ                    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เขตคันนายาว

ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต, กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนแก่นักศึกษา

และความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอต่อใบอนุญาตให้แก่หน่วยงาน ออมสิน, กรุงไทย, ตัวแทน และสถาบันการเงินอื่นๆ

ติวสอบใบอนุญาตนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย

 

ประสบการณ์สอน

หลักสูตรความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต, กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครั้งที่ 1-3

ติวสอบใบอนุญาตนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

หลักสูตรการจัดการสินไหมเบื้องต้น

หลักสูตรการประกันภัยต่อ

หลักสูตรจรรยาบรรณและการปฏิบัติในวิชาชีพตัวแทน และนายหน้าประกันภัย