Mr.Narutai Chuthai

ประวัติย่อวิทยากร

ชื่อ-ชื่อสกุล       :   นายนฤทัย   ชูไทย

การศึกษา           :   ปริญญาโท  บริหารการเงินและการธนาคาร

สถานที่ทำงาน        :   บริษัท  ทิพยประกันภัย  จำกัด(มหาชน)

ที่อยู่                        :   1115 ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ติดต่อ                     :   โทรศัพท์พื้นฐาน. (02)239-2200  ต่อ 2669 ,  โทรศพท์มือถือ .  (081) 833-0361

ตำแหน่งงานปัจจุบัน       :   ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วันเข้าทำงาน          :   1 พฤศจิกายน 2550

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร    :-   ตั้งแต่  มิ.ย. 2542 – ปัจจุบัน

บรรยายเพื่อ           :   ธนาคารออมสิน,  ธนาคารกรุงไทย,  ธนาคารอาคารสงเคราะห์,  ธนาคารเกียรติ์นาคิน, ธนาคารทิสโก้,                                  ธนาคาร LH,  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด,  บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน), บมจ.บัตรกรุงไทย,  ธนาคาร SME,                          ตัวแทน/นายหน้า,  พนักงานของบริษัท  และอื่นๆ ม.ราชภัฎสวนดุสิต, ม.ราชภัฎสวนสุนันทา (อาจารย์พิเศษ)

ประสบการณ์สอน

หลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

“จรรยาบรรณและความรู้ประกันวินาศภัยเพื่อสอบรับใบอนุญาตเป็นนายหน้า/ตัวแทนประกันวินาศภัย”

“จรรยาบรรณและความรู้ประกันชีวิตเพื่อสอบรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต”

 “ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ”   และ  “เทคนิคการขายประกันภัย”

 “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย” , “การประกันภัยประเภทต่างๆ”

 “การประกันภัยสินค้า” และ “การประกันภัยทรัพย์สิน”

 “การเป็นวิทยากร  Train the Insurance Trainer

 “การบริหารการตลาด” , “การบริหารการเงิน” , “การภาษีอากร” , “วิเคราะห์เชิงปริมาณ”  ,

“การวางแผนและควบคุมทางการเงิน” “การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

แนวทางการปฏิบัติในการขายอย่างมืออาชีพการจัดการสินไหมและการปฏิบัติตามหลักสำคัญพื้นฐานประกันภัย”

“ภาวะผู้นำนักขายประกันภัยและการนำเสนอขายให้ถูกหลักประกันภัย”