บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด

HUMAN SOLUTION

TIPs RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

“HUMAN SOLUTION” เป็นปรัชญาและเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการด้านการวิจัยและการฝึกอบรมของ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ทรัพยากรบุคคลที่ทำงานอยู่ในองค์กร ต่างก็เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทั้งสิ้น คำถามอยู่ที่ว่า “จะสามารถดึงเอาสิ่งเหล่านั้น” จากเขาเหล่านี้ได้หรือไม่ แค่ไหน อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารของทุกองค์กร การลงทุนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดไม่น้อยไปกว่าการลงทุนในเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของ “ประสิทธิภาพ” ที่ใคร ก็อยากจะให้เกิดขึ้น ทรัพยากรบุคคลจะต้องถูกนำมาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ แบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การบริหารองค์กรอย่างประสิทธิภาพ